نمایش 181 تا 198 مورد از کل 560 مورد.

آنیتا خنافری

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
آنیتا خنافری
دانشیار دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khanafari/fa

رویا خوئی

دکترای تخصصی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رویا خوئی
دانشیار دکترای تخصصی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoei/fa

امیراقبال خواجه رحیمی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
امیراقبال خواجه رحیمی
استادیار دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khajeh-rahimi/fa

ژاله

ژاله خوشخو

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
ژاله خوشخو
دانشیار دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khoshkhoo/fa

مرجانه خیر

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مرجانه خیر
مربی کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

فیروزه خیل تاش

کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
فیروزه خیل تاش
مربی کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/kheiltash/fa

اصغر

اصغر دادبه

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
اصغر دادبه
استاد دکتری
الهیات و معارف اسلامی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/dadbeh/fa

فیروزه دالکی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مشاوره
فیروزه دالکی
مربی کارشناسی ارشد
علوم انسانی - مشاوره
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/dalaki/fa

مهدی

مهدی دانشور نائینی

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
مهدی دانشور نائینی
مربی کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvar-naeini/fa

علیرضا دانشوران

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علیرضا دانشوران
مربی دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvaran/fa

مریم

مریم داودی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
مریم داودی
مربی کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/davoodi/fa

پیروز درخشی

دکتری
شیمی - شیمی کاربردی
پیروز درخشی
استادیار دکتری
شیمی - شیمی کاربردی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/derakhshi/fa

آرزو درستیان

دکتری
علوم پایه - فیزیک
آرزو درستیان
استادیار دکتری
علوم پایه - فیزیک
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/dorostian/fa

علی اصغر

علی اصغر درودیان

دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر درودیان
استادیار دکتری
علوم انسانی - تربیت بدنی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/doroodian/fa

صونا دریغ

دکترای تخصصی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
صونا دریغ
استادیار دکترای تخصصی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/darigh/fa