نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۵۵۲ مورد.

فروزنده رزاقیان

مربی

شیمی دریا

حجت رسولی

دانشیار

الهیات

مژگان رشتچی

دانشیار

مترجمی انگلیسی

مریم رشیدی

مربی

زبان ایتالیایی

بابک رضائی

مربی

مدیریت صنعتی

فاطمه رضائی پور

مربی

مترجمی انگلیسی

منصور

منصور رضای مرساق

استادیار

ژئوفیزیک

سید محمد حسین رضوی

دانشیار

زمین شناسی

مریم رضیئی

استادیار

شیمی دریا

فرحناز رفعت جو

مربی

زبان و ادبیات عربی

مریم رفعتی

استادیار

مهندسی محیط زیست

احمد رفیعا

مربی

زیست شناسی

فرناز

فرناز رفیعی

استادیار

بیولوژی دریا

احمد رفیعی

استادیار

حقوق

فرناز

فرناز رفیعی

استادیار
بهروز

بهروز رفیعی

استادیار

مدیریت بازرگانی

رباب رفیعی طباطبائی

دانشیار

میکروبیولوژی

فاطمه رفیعی مقدم

مربی

کتابداری