نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

بهاره بهمن پور

کارشناسی ارشد
بهاره بهمن پور
مربی کارشناسی ارشد
b_bahmanpour@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

سهیلا بوذری
دانشیار دکتری
s_boozari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/boozari/fa

محمد حسین
محمد حسین پاد
استادیار دکتری
m_pad@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pad/fa

کیا

کیا پارسا

دکتری
کیا پارسا
استادیار دکتری
k_parsa@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دکتری
هدی پاسدار
دانشیار دکتری
h_pasdar@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن
استادیار دکتری
n_pakdaman@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakdaman/fa

بتول پاکزاد

دکتری
برق و کامپیوتر
بتول پاکزاد
استادیار دکتری
b_pakzad@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pakzad/fa

بهرام

بهرام پروین

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
بهرام پروین
استادیار دکتری
b_parvin@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

ناصر پروین

دکتری
ناصر پروین
مربی دکتری
n_parvin@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/naser-parvin/fa

پرستو پوروحیدی
استادیار دکتری
parastoo.pourvahidi@gmail.com -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pourvahidi/fa

حمید پوریوسفی
دانشیار دکتری
h_pouryousefi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouryousefi/fa

مژگان پویا

دکتری
فنی و مهندسی
مژگان پویا
مربی دکتری
m_poya@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

مریم
مریم پیوندی
دانشیار دکتری
m_peyvandi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa