نمایش 109 تا 126 مورد از کل 560 مورد.
مریم

مریم پیوندی

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم پیوندی
دانشیار دکتری
m_peyvandi@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa

مهسا تبری

دکتری
مهسا تبری
استادیار دکتری
m_tabari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
گلناز تجدد
استادیار دکتری
g_tajaddod@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دکتری
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکتری
k_tahvildari@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی کاربردی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دکتری
شیمی - شیمی تخصصی
فریبا تدین
دانشیار دکتری
f_tadayon@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی تخصصی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
احمد ترابی
مربی دکتری
a_torabi@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - حقوق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
مسعود ترابی آزاد
دانشیار دکتری
m_azad@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

دکتری
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکتری
m.tasnimi@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

دکتری
شیمی - شیمی آلی
سعید تقوائی گنجعلی
استاد دکتری
s_taghvaee@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی آلی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghvaei-ganjali/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

دکتری
علوم انسانی - حقوق
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار دکتری
Taghizadeh-Ansari@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - حقوق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghizadeh-ansari/fa

کریم مسعود تقی گنجی

دکترای تخصصی
شیمی - شیمی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکترای تخصصی
k_taghiganji@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa

لعیا تکبیری اسکوئی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
مربی دکتری
l_takbiri@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - میکروبیولوژی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

فریدون

فریدون تندنویس

دکتری
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
Tondnevis@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
j_tavana@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

حمیدآقا تولائی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
حمیدآقا تولائی
دانشیار دکتری
h_tavalaee@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavalaei/fa

علی ثقفی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
a_saghafi@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa