نمایش 109 تا 126 مورد از کل 561 مورد.
مریم

مریم پیوندی

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم پیوندی
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa

گلناز تجدد

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
گلناز تجدد
استادیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دکتری
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکتری
- شیمی - شیمی کاربردی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دکتری
شیمی - شیمی تخصصی
فریبا تدین
دانشیار دکتری
- شیمی - شیمی تخصصی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
احمد ترابی
مربی دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
مسعود ترابی آزاد
دانشیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - علوم دریایی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

دکتری
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکتری
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

دکتری
شیمی - شیمی آلی

مصطفی تقی زاده انصاری

دکتری
علوم انسانی - حقوق
مصطفی تقی زاده انصاری
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghizadeh-ansari/fa

کریم مسعود تقی گنجی

دکترای تخصصی
شیمی - شیمی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa

لعیا تکبیری اسکوئی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
مربی دکتری
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

فریدون

فریدون تندنویس

دکتری
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - ادبیات انگلیسی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

حمیدآقا تولائی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
حمیدآقا تولائی
دانشیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavalaei/fa

علی ثقفی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
علی ثقفی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa