نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
سام
سام جبه داری
دانشیار دکتری
s_jabbehdari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

هوشنگ جدیدی
استادیار دکتری
h.jadidi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi/fa

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

کارشناسی ارشد

رویا جعفرزاده

کارشناسی ارشد
علوم زیستی
رویا جعفرزاده
مربی کارشناسی ارشد
r_jafarzadeh@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری
استادیار دکتری
mr_jaafari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

مهرنوش جعفری
استادیار دکتری
m.jafari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari/fa

حسن

حسن جعفری تبار

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
h_jafaritabar@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

پیام جلیلی

کارشناسی ارشد
پیام جلیلی
مربی کارشناسی ارشد
payam-jalili@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

کارشناسی ارشد
بهرام جلیلی
مربی کارشناسی ارشد
bahram-jalili@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی
دانشیار دکتری
d_jahani@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سیدعلی
سیدعلی جوزی
استاد دکتری
sa_jozi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/jozi/fa

شهره چاوشیان

کارشناسی ارشد
شهره چاوشیان
مربی کارشناسی ارشد
sh_Chavoshian@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/chavoshian/fa