سپیده آدابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتراستادیار

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعاتقطعیتمام وقت(تنظیم نشده)