نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
سارا

سارا آخوندی

دکتری
شیمی
سارا آخوندی
مربی دکتری
s_akhoundi@iau-tnb.ac.ir شیمی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/akhoundi/fa

حمیدرضا آدابی

دکتری
برق و کامپیوتر
حمیدرضا آدابی
استادیار دکتری
h_adabi@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/adabi/fa

سحر

سحر آدابی

دکتری
سحر آدابی
استادیار دکتری
sahar_adabi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/sahar-adabi/fa

سپیده
سپیده آدابی
استادیار دکتری
sepideh_adabi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/sepideh-adabi/fa

محمد علی
محمد علی آرین
دانشیار دکتری
m_arian@iau-tb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/arian/fa

شیوا آزاد فدا

دکتری
علوم و فنون دریایی
شیوا آزاد فدا
استادیار دکتری
Azadfada@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/azadfada/fa

آلیس
آلیس آسادوریان
استادیار دکتری
a_assadorian@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadoorian/fa

مرضیه
مرضیه آسوده
استادیار دکتری
m_asoudeh@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/asoudeh/fa

هنگامه

هنگامه آشوری

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
هنگامه آشوری
استادیار دکتری
h_ashouri@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashouri/fa

سورنا

سورنا ابدالی

دکتری
علوم پایه
سورنا ابدالی
استادیار دکتری
s_abdali@iau-tnb.ac.ir علوم پایه
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebdali/fa

علیرضا

علیرضا ابراهیم

دکتری
زبانهای خارجی
علیرضا ابراهیم
استادیار دکتری
a_ebrahim@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahim/fa

زهرا

زهرا ابراهیمی

دکتری
زبانهای خارجی
زهرا ابراهیمی
استادیار دکتری
z_ebrahimi@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimi/fa