نمایش 37 تا 54 مورد از کل 560 مورد.

عباس ارغان

دکتری
عباس ارغان
استادیار دکتری
a_arghan@iau-tnb.ac.ir -
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/arghan/fa

فروزان

فروزان ارکیان

دکتری
علوم و فنون دریایی
فروزان ارکیان
استادیار دکتری
f_arkian@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/arkian/fa

علی ارومیه ای

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
علی ارومیه ای
استاد دکتری
a_Oroomiyeie@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/oroomiyeie/fa

پروین اژدری

دکتری
علوم پایه - ریاضی
پروین اژدری
استادیار دکتری
p_azhdari@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/azhdari/fa

محمد حسن استاد رحیمی

کارشناسی ارشد
علوم پایه - ریاضی
محمد حسن استاد رحیمی
مربی کارشناسی ارشد
m_ostad_rahimi@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ostadrahimi/fa

شروین اسدزاده

دکتری
فنی و مهندسی - صنابع
شروین اسدزاده
استادیار دکتری
Sh_asadzadeh@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - صنابع
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

مجید اسدی شهمیرزادی

دکتری
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
مجید اسدی شهمیرزادی
استادیار دکتری
m_asadi@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/asadi-shahmirzadi/fa

شمیلا

شمیلا اسلامبولچی

کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
شمیلا اسلامبولچی
مربی کارشناسی ارشد
sh_eslambolchi@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamboolchi/fa

زهرا

زهرا اسلامی فرد

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - علوم و معارف قرآن
زهرا اسلامی فرد
مربی کارشناسی ارشد
z_eslamifard@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - علوم و معارف قرآن
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/eslamifard/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

دکتری
شیمی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکتری
a_esmaeili@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی آلی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

حمید اسماعیلی

فنی و مهندسی - صنایع
حمید اسماعیلی
استادیار -
h_esmaeili@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - صنایع
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

آریا

آریا اشجع اردلان

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
آریا اشجع اردلان
دانشیار دکتری
a_ardalan@iau-tnb.ac.ir علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashjaa-ardalan/fa

افشین اشجع اردلان

دکتری
علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
افشین اشجع اردلان
استادیار دکتری
a_ashjaardalan@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - زمین شناسی ( کارشناسی )
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshin-ashjaa-ardalan/fa

فاطمه اشرفی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
فاطمه اشرفی
استادیار دکتری
f_ashrafi@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - میکروبیولوژی
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/ashrafi/fa

رسول

رسول اصغری

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - کارشناسی برق
رسول اصغری
مربی کارشناسی ارشد
r_asghari@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر - کارشناسی برق
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

سید عطا الله افتخاری

مدیریت و علوم اجتماعی - zaban va adabiyat arab
سید عطا الله افتخاری
استادیار -
sa_eftekhari@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی - zaban va adabiyat arab
-

http://gholizadeh.faculty.iau-tnb.ac.ir/eftekhari/fa